Программное обеспечение

Отрасль: Электронные ресурсы

Идентификациялаш нейроноравшан моделини қуриш дастури

Дастурдан илмий тадқиқот институтларида, ЎзР «Монополиядан чиқариш, рақобат ва тадбиркорликни қўллаб-қуватлаш» бошқармасида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институтида дастлабки норавшан ахборотлар ҳолатида тиббиёт, социология, геология ва бошқа фан соҳаларида баҳолаш ва башоратлашнинг турли хил амалий масалаларини ечишда фойдаланишга тавсия қилиш мумкин, шунингдек олий ўқув юртларида маълумотларни интеллектуал таҳлил қилиш мавзуси бўйича маърузаларни ўқишда ҳам фойдаланилиши мумкин. Дастур норавшан хулоса қоидалари ва нейрон тўрлари ёрдамида идентификациялаш моделини қуриш учун мўлжалланган. Дастурнинг афзаллиги қуйидагиларда кўрилади: • идентификациялаш масаласини ечиш учун қоидалар базасини қуриш; • интерфейс орқали дастур ишлаш жараёнини бевосита кузатиш; • дастур ишлаш жараёнидаги ҳисоботларини шакллантириш; • дастур натижасини алоҳида файлга сақлаш.

Отрасль: Электронные ресурсы

Синфлашнинг ядро усулида тасвирларни сегментлаш дастури

Биология ва медицина соҳаларида ишлаётган илмий текшириш институти ходимлари, ҳамда шу соҳадаги олий ўқув юрти талабалари фойдаланиши мумкин. Дастур тўпламда боғланмаган соҳаларни ядроли синфлаш методи ёрдамида рангли ва нимранг тасвирларни сегментлаш учун мўлжалланган. Дастурни ишлаш сифат критерияси тасвирни бир турли соҳаларини ажратиш хусусиятига эга.

Отрасль: Электронные ресурсы

Қарор қабул қилишнинг норавшан қоидалари асосида мураккаб объектларни классифи-кация қилиш дастури

Дастурдан мажмуа турли предмет соҳасида тимсолларни аниқлаш масалаларини ечиш, объект ҳолатини баҳолаш, ташхис қилиш масалаларини ечишда, шунингдек олий ўқув юртларида маълумотларни интеллектуал таҳлил қилиш мавзуси бўйича маърузаларни ўқишда ҳам фойдаланилиши мумкин. Дастур норавшан тўпламли ёндашувга асосланган қоидалар базасини қуриш ёрдамида тимсолларни таниб олиш масалаларини ечиш учун мўлжалланган. Дастурнинг афзаллиги қуйидагиларда ифодаланади: • тимсолларни таниб олиш масаласини ечишда қоидалар базасини қисқартириш; • интерфейс орқали датур ишлаш жараёнини бевосита кузатиш; • дастур ишлаш жараёнидаги хисоботларни шакллантириш; • дастур натижасини алоҳида файлга сақлаш.

Отрасль: Электронные ресурсы

Агрегат – йиғув ишлари меҳнат хажмини меёрлар асосида ҳисоблаш тизимчаси

Тизимча технологик жараёнларни мулоқод режимида лоихалаш босқичида агрегат - йиғув ишлари мехнат хажмини меёрида ҳисоблаш, мавжуд технологик жараёнлар бўйича бажариладиган ишлар мехнат ҳажмини қайта кўриб чиқиш учун мўлжалланган. Тизимча агрегат – йиғув ишлари технологик жараёнларини лоиҳалаш тизими таркибида машинасозлик корхоналарида ҳам ишлаб чиқаришнинг технологик тайёрлови сохасида қўлланилиши мумкин.

Отрасль: Электронные ресурсы

Аҳоли қатламларининг ёш гуруҳлари бўйича криминоген қамровини аниқлаш учун дастур

Аҳоли қатламларининг ёш гуруҳлари бўйича криминоген қамровини аниқлаш учун дастур

Отрасль: Электронные ресурсы

Импулс халакити натижасида зарарланган видео ахборот тизимларида икки ўлчамли статик филтрлашнинг имитацион модели” амалий дастурлар тўплами.

Дастурий мажмуа видеоахборот тизимларида импульсли статистик фильтрларнинг хусусиятларини ўрганишда қўлланиши мумкин. Ушбу дастур видеоахборот тизимларида икки ўлчамли импульс халақит статистик фильтрларининг иммитацион фаолияти учун мўлжалланган. Дастурий мажмуанинг афзаллиги, қабул қилинган таъсвирнинг юқори шовқинлик даражасида, фильтрда қайта ишланаётган элементларнинг сонига боғлиқлик ҳолатида, таъсвирни қайта ишлаш натижаларини турли хил холатларда кўз билан кузатиш имкониятини беради. Язык программирования: C#

Отрасль: Электронные ресурсы

QUANT-FDE” регуляторика функционал-дифференциал тенгламаларининг сифатий тахлили учун дастур

QUANT-FDE дастури ФА-Ф1-Ф011 “Тирик тизимлар регуляторикаси оптимал бошқа-руви назарий асослари, услублари ва информацион технологиялар инструмен-тарийсини яратиш” лойиҳасининг илмий тадқиқот ишларида ишлатилган (2007 – 2011 йй.). QUANT-FDE дастури тирик тизимлар регуляторикаси функционал-дифференциал тенгламалари моделий тизимларини тегишли ечимларининг хос хусусиятларини таҳлил қилишга мўлжалланган. QUANT-FDE дастурининг аналоги йўқ.

Отрасль: Электронные ресурсы

Ачитқиларни ўстириш жараёнини моделлаштириш, оптималлаштириш ва бошқариш бўйича дастурий воситалар мажмуаси

Дастурий воситалар мажмуаси ачитқиларни ўстириш жараёнини моделлаштириш, оптималлаштириш ва бошқариш масалаларини ечишга мўлжалланган хамда микробларни синтезлаш жараёнини математик моделини яратишда фойдаланиш мумкин.

Отрасль: Электронные ресурсы

Виртуал ўқитиш(Virtual teaching)

Дастурий мажмуа махсус шаблон асосида тайёрланган виртуал ўқув куссларини ташкил этиш, билим олувчиларнинг электрон ўқув материалларини тақдим этиш ва уларнинг даражасини босқичма – босқич бойитиб боришга мўлжалланган. Дастурий мажмуанинг қулайлиги ихтиёрий фан соҳаларида ягона муҳитда ўқитиш, баҳолаш ва натижаларни таҳлил қилишдан иборат бўлиб, иҳтиёрий билим олувчига мўлжалланганлиги билан ажралиб туради. Дастурий мажмуани таълим муассасаларида ёрдамчи восита сифатида фойдаланиш мумкин.

Отрасль: Электронные ресурсы

Ахборот ҳавфсизлиги воситаларини танлаш дастури – VIBOR

VIBOR дастури ахборот ҳавфсизлиги воситаларини танлашни оптималлаш-тиришга йўналтирилган . Дастур “Pentium - IV” компьютерида Windows оператцион тизими бошқарувида бир - бирига тушадиган IBM шахсий компьютерлар учун амалга оширилган.

Каталог

Отправьте нам сообщение